Szekspir_miał_falbanki

16 tekstów – auto­rem jest Szek­spir_miał_fal­banki.

Pot­rzeb­ny mi nieis­tniejący ka­pelusz. Tak duży, żebym mógł się w nim scho­wać przed spoj­rze­niem ludzi, tak mały, żeby nie zwra­cał na mnie niczy­jej uwagi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 maja 2013, 20:48

Trze­ba cho­ciaż w małym stop­niu wie­rzyć w is­tnienie Bo­ga. Choćby dla dob­ra wszys­tkich po­dań i lu­dowych le­gend, które tak pięknie opi­sują sta­rania diabłów, ich spryt, po­rażki i zwy­cięstwa w po­zys­ki­waniu ludzkich dusz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 kwietnia 2013, 14:22

Dzi­siaj za­bieram cię dokądkol­wiek. Nieważne, czy będzie to res­taurac­ja, czy ław­ka w par­ku. Usiądę nap­rze­ciw­ko ciebie a ty zaczniesz mówić. Opo­wiesz mi co chcesz, po­wiesz o tym cze­go się bałaś, wy­jawisz mi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lutego 2013, 15:49

Czy wszys­tko co is­totne nie pro­wadzi w końcu do smut­ku? Na pew­no w os­ta­tecznym roz­licze­niu nie przys­parza uśmie­chu. Ra­dość ja­ko ucie­czka od rzeczywistości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 stycznia 2013, 23:43

Nie mówi­my te­go, co ma­my na myśli, bo boimy się, że nie zos­ta­nie to dob­rze przyjęte w to­warzys­twie, że się ośmie­szy­my lub zwyczaj­nie dla­tego, że nasze słowa mogą zra­nić. Kiedy to­warzys­two odej­dzie już na zaw­sze i zos­ta­niemy sa­mi, możemy mówić wszys­tko co chce­my. Tyl­ko po co? Ni­kogo nie ma, więc nikt nas nie słyszy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 stycznia 2013, 19:31

Może do­piero ci, którzy upad­li na sa­mo dno mogą zna­leźć praw­dziwą mądrość? Z dru­giej stro­ny, mądrość ta może się oka­zać w swej czys­tości i pier­wotności tak ciężka, że tyl­ko nieliczni pot­ra­fią unieść [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 grudnia 2012, 18:26

Cmen­tarze po­win­ny ema­nować spo­kojem, przy­ciągać ciszą i in­try­gować niczym niezachwianą har­mo­nią - nie pa­sują tu­taj różno­kolo­rowe lam­piony przy­pomi­nające chiński no­wy rok. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 listopada 2012, 15:40

Za grosz wyob­raźni na mi­lion po­mysłów. I tak ktoś to kupi... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 września 2012, 00:56

Wiara we wszechmoc­ne­go Bo­ga, tak nies­pra­wied­li­wego w ak­cie tworze­nia i roz­dziela­niu przy­miotów, jest naj­większym grzechem wo­bec nas samych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2012, 16:19

In­styn­kt zastąpi­liśmy społeczno-re­ligijną mo­ral­nością. To odróżnia nas od zwierząt i jed­nocześnie czy­ni gor­szy­mi od nich. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 września 2012, 00:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność